PHÁT HIỆN CHÍNH XÁC CHUYỂN ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI

Góc quét 360 độ, khoảng cách quét tới 7m