Điều chỉnh độ nhạy

Người dùng có thể điều chỉnh độ nhạy của cảm biến để phù hợp

với thực tế môi trường và nhu cầu

Điều chỉnh thời gian mù

Điều chỉnh thời gian mù để phù hợp với các không gian trong nhà