LÀ TRUNG TÂM NHÀ THÔNG MINH

Nhờ cấu hình mạnh mẽ vượt trội, VITY gateway là trung tâm xử lý mọi tác vụ điều khiển

trong nhà bạn ngay tại nội bộ, không phụ thuộc vào việc nó có kết nối internet hay không.