Thông báo kịp thời

Bạn có thể cài đặt để nhận được các thông báo về các sự kiện xảy ra trong nhà ngay lập tức khi sự kiện đó xảy ra. Điều này giúp bạn yên tâm vì luôn nắm bắt được tình trạng mà bạ mong muốn.