Nhanh chóng tiếp cận tới thiết bị điều khiển
Bảng điều khiển phân chia khu vực Tầng và Phòng cho phép
người dùng nhanh chóng tìm tới thiết bị một cách nhanh nhất.
Bạn chỉ cần trượt ngón tay sang ngang để chuyển đổi nhanh
chóng giữa các phòng và trượt lên xuống để đủ danh sách thiết bị.