Cài đặt nhanh chóng

Chỉ cần làm theo các hướng dẫn cài đặt với 3 bước đơn giản và để hệ thống tự hoạt động. VITY Gateway nhận ra tất cả các thiết bị của bạn, xác định lường lưu lượng và bắt đầu tối ưu hóa mạng gia đình của bạn